1                                          2                                            3

 

 

 

 

 

 

www.economy.gov.sk             www.siea.sk

 

 „Investícia do Vašej budúcnosti“

 

Názov projektu:               Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií v spoločnosti Tandem plus crc, s.r.o.

Kód projektu:                   25110121087

Miesto realizácie:            Markušovská cesta 14, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Názov prijímateľa:          Tandem plus crc, s.r.o.

Sídlo prijímateľa:             Markušovská cesta 14, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Riadiaci orgán:                 Ministerstvo hospodárstva SR

v zastúpení                        Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Číslo výzvy:                       KaHR-111DM-1301

Operačný program:        Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 1:                   Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1:                  Inovácie a technologické transfery

 

Spolufinancovaný:         Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Celkové investičné výdavky:                                       284 350,00 €                                  

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:        199 045,00 €                                                  

 

Začatie projektu:            04.05.2015

Ukončenie projektu:     30.09.2015                                                                                                       

Aktivita projektu:

Dodávka a montáž inovatívnej technológie:

  1. CNC 5-osé obrábacie centrum
  2. Olepovačka hrán
  3. Zahrievacia a formovacia jednotka

 

 

Prínosy realizácie:

  • vytvorenie 2 nových pracovných miest, 2 miesta pre mladých nezamestnaných od 15 do 29 rokov, prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov
  • zavedenie inovatívnych výrobných postupov pre rozšírenie a diverzifikovanie výrobného programu spoločnosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti a stability spoločnosti na trhu
  • investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a vytvárania environmentálnych záťaží

 

Ciele:

  1. Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti Tandem plus crc, s.r.o. na európskom trhu prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií ” v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia “Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií (napr. BAT technológií)”

  1. Špecifické ciele projektu:

Zaviesť inovatívne výrobné postupy výroby nábytku obstaraním vyspelých a environmentálne vhodných technológií” v rámci väzby na príslušné aktivity opatrenia “Aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní a technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane nevyhnutného hardware a software”

Vytvoriť 2 pracovnyé miesta pre činnosti súvisiace s realizáciou projektu” v rámci väzby na príslušnú aktivitu opatrenia “Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania”

Fotodokumentácia:

1

2

3